Jirky web
Předvolby

Facebook  doporuč přátelům

bookmark přidat k oblíbeným

print  tisk stránkyPřipoj se k nám!

Jirky web na Facebooku

Použité zkratky v katalogu elektronických součástekvyhledávání katalogových listů | Search Datasheet | seznam katalogových listů součástek

    Translate this page Перевести эту страницу Traduire cette page Diese Seite übersetzen Traducir esta página Перекласти цю сторінку


Tranzistory


AGvýkonový zisk
AUnapěťový zisk
CCBkapacita kolektor-báze
CCBOkapacita kolektoru
CCEkapacita kolektoru
CEBOkapacita emitor-báze
Cgckapacita řídicí elektrody proti kolektoru
Cgekapacita řídicí elektrody proti emitoru
C11evstupní kapacita
-C12ezpětnovazební kapacita
C22bkapacita kolektor-báze
fTmezní kmitočet
Fšumové číslo
Gtipdovolená impulsní zatížitelnost
h11evstupní impedance nakrátko
h12ezpětný napěťový činitel
|h21e|absolutní hodnota zesilovacího činitele
h21eproudový zesilovací činitel
h21Estejnosměrný proudový zesilovací činitel
h22evýstupní admitance naprázdno
Iproud celkový
IBproud báze
IBMproud báze impulsní
IBI/IBIIpodíl proudů báze
ICproud kolektoru
ICBOzbytkový proud kolektor-báze
ICEproud kolektoru
ICEKproud kolektoru zbytkový
ICEMzbytkový proud vrcholový
ICEOzbytkový proud kolektor-emitor
ICESzbytkový proud kolektor-emitor
ICEUzbytkový proud kolektor-emitor
ICMproud kolektoru vrcholový
ICM impproud kolektoru impulsní
IEproud emitoru
IEBOzbytkový proud emitoru
IECSzbytkový proud emitoru
IEMproud emitoru impulsní
-IGESzbytkový proud řídicí elektrody
IKSzbytkový proud (kanál-substrát)
ΔIC(ICI- ICII)změna rozdílu kolektorových proudů systému při změně teploty okolí 20 ... 100 °C
kzkreslení
Pcztrátový výkon kolektoru
Ptotztrátový výkon celkový
Re(h11e)reálná část vstupní admitance
RBEvnější odpor mezi bází a emitorem
rCE(OFF)odpor dráhy kolektor-emitor - při vypnutí - odpor kanálu v nesepnutém stavu
rCE(ON)odpor dráhy kolektor-emitor při sepnutí - odpor kanálu v sepnutém stavu
Rthjc, Rt1vnitřní tepelný odpor
Rthja, Rtvnější tepelný odpor (celkový tepelný odpor)
rbbodpor báze
Rvstvstupní odpor
ϑa, ϑateplota okolí
ϑj, ϑjteplota přechodu
ϑs, ϑstgteplota při skladování
tondoba zapnutí
toffdoba vypnutí
trdoba náběhu
tsdoba přesahu
tfdoba doběhu
UBpracovní napájecí napětí minimální
UBEnapětí báze
UBESsaturační napětí báze
UBE satsaturační napětí báze
UBEI- UBEIIrozdíl napětí báze
Δ|UBEI|
    ΔTa
teplotní koeficient napětí báze
U(BR)CEOzávěrné (průrazné) napětí kolektor-emitor
-U(BR)CESprůrazné napětí kolektoru
U(BR)EBOprůrazné napětí emitor-báze
-U(BR)ECSprůrazné napětí emitoru
UCBnapětí kolektor-báze
UCBMnapětí kolektor-báze impulsní
UCBOzávěrné napětí kolektoru-báze
UCEnapětí kolektor-emitor
UCEKnapětí kolektor-emitor
UCEMnapětí kolektor-emitor, vrcholové
UCEOzávěrné napětí kolektor-emitor
UCERzávěrné napětí kolektoru
UCESsaturační napětí kolektoru
UCE satsaturační napětí kolektoru
UCEUnapětí kolektor-emitor
UEBnapětí emitor-báze
UEBMnapětí emitor-báze vrcholové
UEBOzávěrné napětí emitor-báze
UECMnapětí emitor-kolektor
UGCMnapětí řídicí elektroda-kolektor
UGEnapětí řídicí elektrody
UUGI- UUGIIrozdíl napětí řídicích elektrod
UGEMnapětí řídicí elektroda-emitor vrcholové
UGEPprahové napětí
-UGETprahové napětí
ΔUGETrozdíl prahových napětí systémů
UNšumové napětí
UŠšumové napětí
UCESMnapětí kolektor-emitor impulsní
UCEOMnapětí kolektor-emitor impulsní

Y - parametry

y21estrmost
y21I/y21IIpoměr strmosti systémů
Z12bzpětná impedance
τssaturační časová konstanta
τčasová konstanta
ΔIc .100  teplotní součinitel
 Ic
      Δϑ
√eš-2šumové napětí


Diody


IFAVMaximální usměrněný proud
IFMMaximální amplituda předního proudu
IFSMMaximální přední nárazový proud
IFRMOpakovatelný špičkový přední proud
IFRProud v závěrném směru
IFRSMEfektivní hodnota předního proudu
IFMaximální přední proud
URRMOpakovatelné špičkové závěrné napětí
URSMMaximální nárazové závěrné napětí
URWMŠpičkové závěrné pracovní napětí
UFPřední napětí
URMaximální závěrné napětí
URM Maximální špičkové závěrné napětí
UaefMaximální střídavé anodové napětí
PtotCelkový ztrátový výkon
CtotKapacita
ϑaPracovní teplota
ϑjmMaximální teplota přechodu
RdVstupní odpor
CdVstupní kapacita
ηÚčinnost
RtnjaTepelný odpor
trrZotavovací doba v závěrném směru
tfriZotavovací doba v předním směru
fRozsah pracovních frekvencí
rzDynamický odpor
SzTeplotní činitel stabilizovaného napětí
UzStabilizované napětí
IzStabilizovaný proud


Tyristory


hlavní proudy

I(BO)spínací proud stejnosměrný
IDblokovací proud stejnosměrný
IHpřídržný proud stejnosměrný
I(OV)propustný proud přetěžovací
IRzávěrný blokovací proud stejnosměrný
IRRMzávěrný proud špičkový opakovatelný
ITpropustný proud stejnosměrný
ITAVpropustný proud střední
ITRMpropustný proud špičkový opakovatelný
ITSMpropustný proud špičkový neopakovatelný

proudy hradla

IFGpropustný proud hradla stejnosměrný
IFGMpropustný proud hradla špičkový
IGDblokovací proud hradla stejnosměrný
IGMproud hradla špičkový
IGQvypínací proud hradla stejnosměrný
IGTspínací proud hradla stejnosměrný
IRGzávěrný proud hradla stejnosměrný

hlavní napětí

U(BO)spínací napětí stejnosměrné
UDblokovací napětí stejnosměrné
UDMblokovací napětí špičkové
UDRMblokovací napětí špičkové opakovatelné
UDSMblokovací napětí špičkové neopakovatelné
UDWMblokovací napětí pracovní vrcholové
URzávěrné napětí stejnosměrné
URRMzávěrné napětí špičkové opakovatelné
URWMzávěrné napětí pracovní vrcholové
UTpropustné napětí stejnosměrné
UT MINpropustné napětí minimální
UT (TO)propustné napětí prahové

napětí hradla

UFGpropustné napětí hradla stejnosměrné
UFGMpropustné napětí hradla špičkové
UGDblokovací napětí hradla stejnosměrné
UGQvypínací napětí hradla stejnosměrné
UGTspínací napětí hradla stejnosměrné
UGT MINspínací napětí hradla minimální
URGzávěrné napětí hradla stejnosměrné
URGMzávěrné napětí hradla špičkové

ostatní veličiny

fipopakovací kmitočet
I2tmíra rozptylové energie
PGAVztrátový výkon hradla střední
PGMztrátový výkon hradla špičkový
rTvnitřní odpor v sepnutém stavu
SU critkritická strmost nárůstu blokovacího napětí dUD/dt crit
SI critkritická strmost nárůstu propustného proudu dUI/dt crit
tgqvypínací doba ovládaná hradlem
tgtspínací doba ovládaná hradlem
tiptrvání impulsu
tqvypínací doba ovládaná komutací obvodu
ϑateplota okolí
ϑcteplota pouzdra
ϑjteplota přechodu
ϑstgteplota při skladování


Diaky


IBOspínací proud
IFRMpropustný proud špičkový, opakovatelný
Ptotztrátový výkon celkový
TKUBOteplotní součinitel spínacího napětí
ΔUpokles napětí z hodnoty UBO
UBOspínací napětí
|UBO1- UBO2|symetrie charakteristiky


Triaky


označování vývodů elektrod

A1první anoda; hlavní vývod 1
A2druhá anoda: hlavní vývod 2
Gřídicí elektroda; (hradlo)

označování napětí

U(BO)spínací napětí
UDnapětí v blokovacím stavu
UDRMnapětí v blokovacím stavu vrcholové, opakovatelné
UG; uGnapětí řídicí elektrody
UGMnapětí řídicí elektrody maximální (vrcholové)
UGOnapětí řídicí elektrody nespínací
UGTnapětí řídicí elektrody spínací
UT; uTúbytek napětí v propustném stavu

označování proudů

IDproud v blokovacím stavu
IG; iGproud řídicí elektrody
IGMproud řídicí elektrody maximální (vrcholový)
IGTproud řídicí elektrody spínací
IHpřídržný proud vratný
ILpřídržný proud spínací
IT; iTproud v propustném stavu
ITSMproud v propustném stavu vrcholový, neopakovatelný

ostatní použité znaky

i21míra rozptylové energie
PGAVztrátový výkon řídicí elektrody, střední hodnota
PGMztrátový výkon řídicí elektrody maximální (impulsní)
PTAVztrátový výkon v propustném směru, střední hodnota
SI critkritická hodnota strmosti nárůstu propustného proudu
SU critkritická hodnota strmosti nárůstu blokovacího napětí
SU komkritická hodnota strmosti nárůstu komutačního napětí
ttgspínací doba při ovládání triaku řídicí elektrodou
ϑarozsah pracovních teplot okolí
ϑcteplota pouzdra
ϑjteplota přechodu
ϑstgrozsah skladovacích teplot


Displeje a LED diody


CA/Kkapacita
IFstejnosměrný proud v propustném směru, trvalý
IFMšpičkový proud v propustném směru
IRzávěrný proud
IVsvítivost
Pztrátový výkon
Ptotztrátový výkon celkový
rFdynamický odpor diody
Rthjatepelný odpor celkový (přechod-okolí)
Rthjctepelný odpor vnitřní (přechod-pouzdro)
tdoba pájení
UFúbytek napětí v propustném směru
ΔUFazměna úbytku napětí na diodě v propustném směru v závislosti na teplotě okolí
URzávěrné napětí
αpozorovací úhel
ϑateplota okolí provozní
ϑstgteplota okolí skladování
λmaximum vlnové délky záření
Δλšířka červeného emisního pásu ve spektru
Δλ/ϑaposuv vlnové délky maxima záření v závislosti na teplotě
λpočekávaná provozní intenzita poruch při konfidenční úrovni 0,6


Fotoodpory, fototranzistory a optočleny


aaktinita fotoodporu
CIOkapacita vstup—výstup
CTRpřenosový poměr
ICEOproud kolektoru za tmy
Iezářivost
IFSimpulsní proud v propustném směru
IFSMimpulsní proud v propustném směru vrcholový
Imaxnejvětší provozní proud
Ionvstupní proudový impuls
NAčíselná apertura optického kabelu
Poptoptický výkon navázaný do vlákna
Rnjmenovitý odpor
RIOizolační odpor vstup—výstup
Risizolační odpor
sRteplotní součinitel odporu
tddoba doběhu
trdoba náběhu
UFSimpulsní úbytek napětí na diodě
UFSMimpulsní úbytek napětí na diodě vrcholový
UIORMizolační napětí vstup—výstup
Uopprovozní napětí
Umaxnejvětší provozní napětí
αútlum optického kabelu
φezářivý tok
λvlnová délka vyzařovaného světla


 

© 2005-2022   Jirky web